Interministeriële Conferentie Wetenschapsbeleid

Interministeriële conferentie, wat is dat?

In ons land is binnen de meeste beleidsdomeinen een Interministeriële Conferentie (IMC) actief. Daarin zetelen de ministers van de respectievelijke bevoegde regeringen. Deze IMC werden opgericht door het Overlegcomité en zijn thematisch ingedeeld volgens de bevoegdheidsindeling van de federale ministeries. Een IMC heeft geen bindende beslissingsmacht, maar het is een goed instrument voor een soepel en efficiënt overleg tussen de betrokken ministers en overheden, met eerbiediging van de autonomie van elk. Het voorzitterschap van een IMC wordt afwisselend uitgeoefend door elk van de ministers van een overheid die deel uitmaakt van een IMC. Hiertoe wordt jaarlijks op het Overlegcomité een beurtrol vastgelegd.

Departement EWI als secretaris

In het beleidsdomein EWI is een Interministeriële Conferentie voor Economie en Energie (EE), en voor Wetenschapsbeleid en Cultuur (WC) actief. De IMC WC telt vertegenwoordigers van de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten. Naar aanleiding van het Belgische Voorzitterschap van de EU in 2010 - wat een samenkomst van de IMC’s van alle beleidsdomeinen vereiste – werd het voorzitterschap van de IMC WC in september 2009 toegewezen aan de Vlaamse minister voor Innovatie die het secretariaat van de IMC toewees aan het Departement EWI.

In mei 2010 kwam de IMC in het domein van Wetenschapsbeleid (IMC WB) op initiatief van minister Lieten na vele jaren van inactiviteit opnieuw samen. Organisatie en voorbereiding waren in handen van de leden van de ambtelijk overlegorganen voor internationale en federale samenwerking, de “CIS-CFS”, samen met de secretaris van de IMCWB. Elke minister (overheid) kon daarbij dossiers agenderen, die eerst binnen het CIS-CFS forum besproken werden en hierna op politiek niveau voorbereid en afgestemd. Tijdens de samenkomst in 2010 werden onder meer de activiteiten en de Belgische standpuntbepaling voor O&O tijdens het Belgische Voorzitterschap van de EU besproken.

Langer dan verwacht

Toen in september 2010 de termijn van de voorzitterschappen afliep, werd voor geen enkele IMC een nieuwe minister-voorzitter benoemd. Aangezien de federale regering langdurig ontslagnemend was, had het Overlegcomité geen nieuwe voorzitters aangeduid voor de IMC. Eerst in september 2012 werd opnieuw een beurtrol ingesteld. De Vlaamse minister bleef aldus nog 2 bijkomende jaren waarnemend voorzitter.

In november 2011 werd opnieuw een IMC georganiseerd; zij kreeg een vervolg in juni 2012. Op deze samenkomsten werden o.a. afspraken gemaakt over de voorwaarden voor deelname aan het EU-programma ESFRI (grote onderzoeksinfrastructuur) door deskundigen uit Belgische kennisinstellingen, en over een betere informatie-uitwisseling tussen de overheden rond wetenschapsbeleid. Ook werd een huishoudelijk reglement goedgekeurd, zodat voortaan duidelijke procedures, termijnen en een eenvormige werkwijze van kracht zijn. 

Een nieuw voorzitterschap

In september 2012 werd het nieuwe voorzitterschap toegewezen aan de Franse Gemeenschap. Daarbij werd niet de minister voor Wetenschapsbeleid aageduid (die tevens minister voor Innovatie in het Waalse Gewest is), maar de minister voor Cultuur, mevrouw Fadila Laanan. Het secretariaat van de IMC wordt momenteel verzorgd door de horizontale stafdiensten van het ministerie van de Fédération Wallonie-Bruxelles. Een volgende bijeenkomst van de IMC-WB wordt verwacht in het voorjaar van 2013.