Scherpstelling innovatiebeleid met actielijnen uit Rapport Soete

Soete2 Rapport 

Vijf jaar na het vorige rapport Soete waarin het Vlaamse instrumentarium voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd doorgelicht leverde de expertgroep in het licht van het EU 2020-beleid een geactualiseerde versie van dit rapport op met 17 aanbevelingen voor een grotere innovatieve performantie in het wetenschaps- en innovatiesysteem in Vlaanderen. 

Aanbevelingen

Positief punt is de excellente wetenschappelijke output in Vlaanderen, maar ze stroomt te weinig door naar de industrie, met de zogenaamde innovatieparadox tot gevolg. Het Vlaams innovatiebeleid is sterk technologisch georiënteerd: wanneer we de vraag naar innovatie vanuit de industrie meer zouden stimuleren, kunnen we onze wetenschappelijke specialisaties sneller vermarkten. 

Het rapport stelt drie uitdagingen vast: een beter kritisch evenwicht

  1. op het vlak van administratieve vereenvoudiging,
  2. tussen top-down en bottom-up initiatieven,
  3. tussen een generiek en een gesegmenteerd innovatiebeleid. 

Ingebed in het beleid

Het Soete2-rapport vertaalde zich politiek in zes transformatielijnen:

  • De eerste actielijn richt zich op  internationalisering: het departement EWI zal een grotere beleidscoördinerende rol opnemen ter stimulering van internationale en domeinoverschrijdende samenwerking. We zullen ook meer aandacht besteden aan de mobiliteit van onderzoekers op internationaal vlak. 
  • De tweede actielijn wil de wildgroei aan innovatie-initiatieven tegengaan door op basis van performantie-indicatoren in tijd uitdovende maatregelen te voorzien en zo beleidsruimte bij te creëren. 
  • De derde actielijn geeft het primaat van de politiek aan in de afstemming met de agentschappen in het kader van een Beter Bestuurlijk Beleid. 
  • De vierde actielijn sluit zich aan bij het Nieuw Industrieel Beleid als stimulans voor de productiviteit van de industrie en bij het federaal relancebeleid voor een verhoogde transformatiecapaciteit. 
  • De vijfde actielijn stelt voorwaarden scherp voor een effectievere invulling van een klantgericht 'Innovatiecentrum Vlaanderen'. 
  • De zesde actielijn stroomlijnt de verbreding van technologische innovatie naar nieuwe innovatievormen, zoals sociale innovatie, creatieve industrieën en innovatie in de publieke sector.