EU2020

De EU2020-strategie is het belangrijkste langetermijn beleidsplan op het overkoepelende EU-niveau. Het is gebaseerd op drie samenhangende en elkaar versterkende hoofdlijnen (slimme groei, duurzame groei, inclusieve groei). De voortgang ervan wordt middels (cijfermatige) doelstellingen en zeven meer inhoudelijke kerninitiatieven / vlaggenschepen opgevolgd. Twee van deze laatste hebben rechtstreeks betrekking op het EWI-beleidsdomein: “Innovatie-Unie” en "Industriebeleid in een tijd van mondialisering“. Ze sluiten aan bij de doorbraken en de doelstellingen die zijn vastgelegd in ViA en gepreciseerd in 20 hoofdstukken in het Pact 2020.

België moet zoals de andere EU-lidstaten jaarlijks zijn nationaal hervormingsprogramma (NHP) EU 2020 indienen tegen uiterlijk 15 april. Vlaanderen stelt een eigen afzonderlijk hervormingsprogramma (VHP) op en doet een inbreng in de Belgische rapportering (NHP). Het VHP gaat ook als bijlage mee met het NHP. In het VHP behandelt het Hoofdstuk 3 over “Competitieve en duurzame economie” de EWI-thema’s en -doelstellingen. Belangrijke evoluties en nieuwe initiatieven rond thema’s als bv. het Nieuw Industrieel Beleid, de strategische investeringssteun, of de ecologiepremie worden erin toegelicht, naast initiatieven te situeren binnen de innovatieknooppunten (Proeftuin Zorginnovatie, ICleantech, enz.). Het rapport is beschikbaar via de webstek van Vlaanderen in Actie: www.vlaandereninactie.be, inclusief een ingekorte Engelstalige versie.

Betrokkenheid van EWI

Het EWI-domein is nauw bij deze programma's betrokken, niet alleen omwille van zijn inhoudelijke thematiek, maar ook omdat in moeilijke economische en budgettaire periodes, aspecten die betrekking hebben op economische groei, bedrijven, kmo’s, en innovatie, bijzondere aandacht krijgen. EWI behandelt de beleidsvelden ondernemerschap en industrie, en onderzoek en innovatie. De medewerking van het departement is ook van essentieel belang bij de jaarlijkse specifieke ontmoeting tussen België en de Europese Commissie over het thema industriebeleid (inclusief innovatie). Op deze ontmoeting wordt het concurrentievermogen en de voorbereiding voor het nieuwe NHP rond industrie (en innovatie) besproken. Volgende onderwerpen komen aan bod: concurrentievermogen, ondernemerschap, bedrijfsomgeving, kmo’s, duurzaamheid en industriebeleid, O&O en innovatie. Verder ook aspecten van onderwijs/opleiding, klimaat en energie, en werkgelegenheid. De Commissie stuurt vooraf telkens een gedetailleerde vragenlijst door naar België. Het geheel wordt door de FOD Economie, KMO en Energie gecoördineerd. 

Op EU-niveau dienen de lidstaten hun NHP EU2020 gezamenlijk in met het opvolgrapport van de doelstellingen van het Stabiliteits- en Groeipact. Dit laatste is vooral macro-economisch gericht en kreeg door opeenvolgende crisissen sedert eind 2008 steeds meer aandacht. Sinds 2012 is de monitoring van de lidstaten door de Commissie aanzienlijk verscherpt, waarbij er o.a. afspraken worden gemaakt in het kader van de jaarlijkse groeistrategie (of “Annual Growth Survey” (AGS)), het “Euro Plus Pact” en de landspecifieke aanbevelingen (of “country-specific recommendations” (CSR)). Begin van het jaar is er hierover voortaan ook een specifieke bilaterale samenkomst tussen ons land en de Commissie. In het kader van het Belgische concurrentievermogen, ging eind 2012 over dit thema ook een specifieke bilaterale samenkomst door tussen België en de Commissie. In 2013 organiseert het Comité van de Regio’s over de verschillende EU2020-kerninitiatieven telkens een bevraging gevolgd door een colloquium. Vlaanderen heeft zich ertoe verbonden hieraan actief mee te werken. Het departement EWI zal  de nodige initiatieven nemen met betrekking tot het industriebeleid en het innovatiebeleid.