Nieuw Industrieel Beleid in actie

Naar een industrie van de 21ste eeuw...

Het Nieuw Industrieel Beleid (NIB) creëert voorwaarden om bestaande industriële activiteiten te vernieuwen en bijkomende initiatieven te ontwikkelen. Het Witboek NIB tekent in dit kader 50 acties uit opgedeeld in vier beleidspijlers (economie, innovatie, werk, infrastructuur) en ondersteunende acties. In 2012 werden 13 acties volledig afgewerkt, 5 hebben een lichte vertraging en de overige 32 zijn op schema. 

Op de vernieuwde website www.nieuwindustrieelbeleid.be worden alle acties duidelijk opgesomd en de vooruitgang helder gepresenteerd. Op die manier kunnen alle betrokkenen de reeds gedane inspanningen opvolgen en wordt het NIB hierdoor ook transparant voorgesteld. De website werd bovendien in 2012 het communicatiekanaal bij uitstek waar er een overzicht van acties en activiteiten die in het veld gebeuren verzameld worden.

…via doelmatige transformatie

Het Actieplan NIB stelde deze 50 acties scherper op punt met de focus op een operationeel transformatiebeleid.

Om transformatietrajecten te versnellen lanceerde het Agentschap Ondernemen twee oproepen voor bewustmaking, ervaringsuitwisseling, studie en gerichte bedrijfsbenaderingen. De eerste oproep ‘Fabriek van de Toekomst’ selecteerde 26 projecten die in aanmerking komen voor een steunbedrag van 8,4 miljoen euro. De tweede oproep ‘Sleuteltechnologieën’ leverde 18 projecten op, goed voor een bedrag van 7 miljoen euro. Het ‘Strategisch Leerplatform Nieuw Industrieel Ondernemen’ groepeert al deze projecten om van elkaars goede praktijken te leren. 

De Rondetafel Bouw werkt aan een strategische agenda voor de transformatie van de bouwsector rond de thema’s bijna-energieneutraal bouwen, recyclage van materialen en nieuwe bouwvormen. Hiervoor werden themagroepen en transformatieplatformen opgestart (o.m. rond waterbestendig bouwen). Dit is een pilootproject voor een vernieuwend sectoroverschrijdend overleg met belangrijke uitdagingen op lange termijn op de agenda. 

Concrete acties volgens 3 types

De acties onder het NIB kunnen we indelen in drie types: zuivere overheidsacties, partnerschappen en analytische activiteiten.

  • De overheidsacties zijn nieuwe steunmaatregelen (zoals de hervorming van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun in Strategische Transformatiesteun) of organisatorische maatregelen (zoals de afstemming tussen de Vlaamse agentschappen voor het aanbieden van steuninstrumenten voor NIB).
  • De partnerschappen zijn gericht op het vormen van netwerken (o.m. voor open productie- en innovatie-infrastructuren, nieuwe opleidingstrajecten), leren (zoals het Strategisch Leerplatform) en strategieontwikkeling (zoals de Innovatieregiegroepen en erkende Transformatie- en Innovatieplatformen).
  • De analyses voor het uitdiepen van het NIB worden uitgevoerd via het Steunpunt Ondernemingen en Regionale Economie (STORE), externe studies (het OESO-project over slimme specialisatie) en expertgroepen.  

Betere beleidsinstrumenten

Een centraal aandachtspunt is de ontwikkeling van nieuwe coördinatiestructuren via waardeketens, clusters en grote projecten. Het FISCH-platform voor duurzame chemie geldt als een voorloper van een gericht clusterbeleid voor transformatie door innovatie. Via de methodologie van ‘roadmapping’ focussen we op de strategische investeringen voor innovatie en transformatie die Vlaanderen internationaal onderscheiden (slimme specialisaties).