Vlaamse deelname aan Europese programma's


We analyseren systematisch de Vlaamse deelname aan de Europese Kaderprogramma’ s. Momenteel loopt het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (7KP) (2007 - 2013). Dit is het belangrijkste instrument van de Europese Commissie om de European Research Area (ERA), een systeem van onderzoeksprogramma's die de wetenschappelijke middelen van de Europese Unie integreren, te realiseren. Het heeft tot doel om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de Europese Unie te stimuleren.

Het Zevende Kaderprogramma bestaat uit vier specifieke programma’s die als volgt werden begroot:

  • Samenwerking: 32.413 miljoen euro,
  • Ideeën: 7.510 miljoen euro,
  • Mensen: 4.750 miljoen euro en
  • Capaciteiten: 4.097 miljoen euro.


Vlaanderen nam tot op 19 juni 2012 met 350 deelnemers 1.775 keer deel aan 1.387 projecten binnen het Zevende Kaderprogramma. De Vlaamse deelnames totaliseren daarmee voorlopig een deelnametoelage van ongeveer 640,2 miljoen euro. Dit vertegenwoordigt 2,41% van de totale toelage die door de Europese Commissie voor participatie in 7KP werd uitgekeerd.

Als we voor 7KP een verwachte Vlaamse return van ongeveer 2,3% vooropstellen, dan kunnen we concluderen dat Vlaanderen met 2,41% tot hiertoe boven de verwachting heeft gescoord. Ten opzichte van voorgaande kaderprogramma’s (5KP en 6KP) zien we na een dalende trend voor het eerst opnieuw een duidelijke stijging. De tussentijdse analyse kan je op de EWI-website downloaden.

Regionale deelnames

Het AMCER-project (Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D policies at regional level) analyseert de regionale deelnames in het kaderprogramma, omdat de regio’s tot nu toe slechts een gefragmenteerd beeld hebben van de territoriale impact van de toewijzing van het EU-regionaal beleid op het vlak van onderzoek en ontwikkeling (O&O) en van de resultaten van de Europese programma's op hun grondgebied. 

9 regio’s nemen deel aan dit project om een gemeenschappelijk monitoringsinstrument te ontwikkelen voor EU-financieringsprogramma’s op regionaal niveau. Dit moet regionale actoren in staat stellen om hun O&O-beleid efficiënter te maken.